Reality-Check
April 17, 2015
Will Roundup® still be available in Dutch shops after 2015? (EN/NL)

By Brandon Mitchener

We have already blogged about this once before, but feel the need, given the proliferation of incorrect and misleading media reports in the Netherlands and other countries, to do it again.

No, neither Roundup® nor glyphosate, the main active ingredient in Roundup, is banned in the Netherlands,, and there is no agreed, published plan to prohibit these popular weed killers in the Netherlands.

First, and for the record, Monsanto is just one of many producers of glyphosate-based weed killers, which are popular with home gardeners as well as municipalities, stores and others who use it to control weeds on driveways, pavements and sidewalks, among other places. There are more than 100 competing generic products, and in many markets they account for the majority of sales of glyphosate-based weedkillers. So it is factually incorrect, misleading and unfair for journalists and others to use Roundup and glyphosate interchangeably.

Second, all of the Dutch media and political speculation around the alleged “ban” on glyphosate at the end of 2015 is based on deliberate spin by people who would like to see it so. But as is so often the case, it simply isn’t true.

‘Periodic’ expiration

In the EU, all plant protection products and their main active ingredients undergo periodic, thorough regulatory compliance and safety evaluations. The European glyphosate re-evaluation process is currently underway and scheduled to wrap up by the end of 2015. The re-registration of glyphosate-based products at national level will follow once the re-registration of glyphosate is successfully completed at EU level. Some national authorities, such as the College voor Toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctbg) in the Netherlands, have aligned the expiration date of some national authorizations of glyphosate-based products (including Roundup®) with the expiration date of the active substance  (i.e. 31 December 2015). This has fed speculation that those glyphosate products will no longer be commercially available or might even be prohibited after that date. But this is not correct; EU rules specifically allow for continuation of sales during the re-evaluation process, so even after December 2015.

Politics

Monsanto is aware that there are many different opinions in society on the use of herbicides, including varieties containing glyphosate. It’s no wonder that politicians have to monitor the issue in parliament. State secretaries have always been consistent in their reaction: the Netherlands should continue to rely on the thorough Dutch and EU regulations. A standard risk assessment at both regulatory levels is already in place.

The latest evaluation of the Ctbg confirms that there is no unacceptable risk for human and animal health and the environment–no different from any other weed control products allowed to be sold in the Netherlands. This opinion is in line with the reaction of the German regulatory body BfR to the latest IARC report classifying glyphosate as ‘probably’ carcinogenic. The BfR says that evaluations by supranational bodies including other panels within the World Health Organisation, the Joint Meeting on Pesticide Residues (WHO/JMPR) and national regulatory agencies “conclude the contrary, i.e. that glyphosate is not carcinogenic.”  

Societal trust

Monsanto respects the Dutch and Eurpoean science-based regulatory processes and complies with all applicable rules in all countries where its products are sold. At the same time, as long as a robust regulatory process for the review and re-registration of glyphosate and glyphosate-based products is still underway on society’s behalf, we would welcome an open public dialogue based on facts.

In summary:

——

Staat Roundup® ook na 2015 nog in de Nederlandse schappen?

Verwarring onder gebruikers van onkruidbestrijdingsmiddelen: ze zijn het spoor bijster geraakt in de diverse discussies over de verkoop van glyfosaat-producten. Monsanto is een van de fabrikanten van dergelijke producten Roundup®  is een veelgebruikte onkruidverdelger voor siertuinen en harde oppervlakken zoals opritten, bestratingen en trottoirs. Monsanto werpt dan ook graag licht op wat er speelt. Want ondanks wat veel organisaties, tuincentra en media menen te hebben begrepen en soms ook vertellen: er is geen officieel gepubliceerd besluit om deze populaire onkruidbestrijdingsmiddelen te verbieden. We lichten een en ander hier graag toe, en nodigen u uit contact met ons op te nemen als u dat wilt.

Afloop toelatingstermijn 

In de EU ondergaan werkzame bestanddelen en gewasbeschermingsmiddelen op gezette tijden een grondige herbeoordeling op veiligheid en naleving van wet- en regelgeving. Op dit moment voeren Europese instanties een herbeoordeling voor glyfosaat uit, die naar verwachting eind 2015 wordt afgerond. De hernieuwde toelating van producten op basis van glyfosaat op landelijk niveau volgt na succesvolle voltooiing van de herbeoordeling van glyfosaat op Europees niveau. Sommige nationale autoriteiten, zoals het Nederlandse College voor Toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctbg), laten de aflooptermijn van de nationale toelatingstermijn van glyfosaat-producten (zoals Roundup®) samenvallen met de aflooptermijn van de werkzame stof – te weten 31 december 2015. Dit lijkt voor sommigen aanleiding te veronderstellen dat producten na die datum niet langer verhandeld mogen worden of zelfs verboden zijn. Dit is onjuist; de EU-bepalingen voorzien in doorloop van de verkoop tijdens het herbeoordelingsproces, dus ook na december 2015.

Politiek 

Monsanto is zich bewust van de verschillende maatschappelijke opvattingen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen, inclusief de middelen die glyfosaat bevatten. De ontwikkelingen worden logischerwijs om die reden ook in het parlement gevolgd. De betrokken staatssecretarissen hebben zich altijd duidelijk en consequent uitgesproken: Nederland zal zich baseren op de strenge Nederlandse en Europese regelgeving. Op deze beide regelgevende niveaus wordt met een effectieve gestandaardiseerde risicobeoordeling gewerkt. De laatste nieuwe evaluatie van het Ctbg spreekt van geen onaanvaardbaar risico voor de gezondheid van mens, dier en milieu, net zoals dat geldt voor andere onkruidbestrijdingsmiddelen die in Nederland te koop zijn. In lijn hiermee is de reactie van de Duitse regelgevende instantie BfR op het recente IARC rapport dat glyfosaat classificeert als ‘waarschijnlijk’ carcinogeen; de BfR stelt dat evaluaties door supranationale instituten waaronder onderdelen van de Wereld Gezondheids Organisatie, zoals de Joint Meeting on Pesticide Residues (WHO/JMPR) en nationale regelgevers “het tegenovergestelde concluderen, namelijk dat glyfosaat niet carcinogeen is”.

Maatschappelijk vertrouwen

Monsanto ondersteunt het wetenschappelijk gebaseerde regelgevend proces in alle landen waar haar producten worden verkocht en onderschrijft alle geldende regelgeving. Op dit moment voeren de regelgevende instanties grondig en gedegen onderzoek uit naar hertoelating van glyfosaat en glyfosaat-producten. We verwelkomen dan ook een op feiten gebaseerde openbare dialoog. Neem gerust contact met ons op als u meningen of feiten wilt uitwisselen.

Samengevat:

 

JOIN THE DISCUSSION

Your email address will not be published. Required fields are marked *