News
November 27, 2015
Monsanto sounds the alarm on glyphosate debate (EN/NL)

Amsterdam, 27 November 2015 – Last week Tuesday, the Lower House of the Dutch parliament held a debate on a proposed ban on herbicides outside agriculture. Glyphosate, the active substance in widely-used herbicides such as Roundup, produced by Monsanto, falls under this proposed ban. During the debate, a number of political parties raised serious questions about the proposal, ranging from the lack of technical need to the lack of legal basis. This coming Tuesday, the Lower House will vote on these motions, providing further clarity whether or not a ban will be implemented. Monsanto calls to all parties involved to take all relevant facts into account in this discussion.

No risk to public health

All crop protection products approved by the Ctgb (the autonomous administrative body responsible for the scientific review and registration of crop protection products in the Netherlands) have been tested in terms of their risk to humans, animals and the environment. Additionally, glyphosate complies with all EU requirements, a recent announcement by EFSA (European Food Safety Authority) confirmed that scientific studies prove the history of safe use of glyphosate. Moreover, EFSA, said it is ‘highly unlikely’ that glyphosate is carcinogenic.

Dutch drinking water quality is not threatened

Glyphosate products are an important tool for crop protection in the Netherlands and are used extensively. It is therefore possible that traces can be found in surface water. This, however, does not constitute a risk to drinking water safety, as glyphosate, like many other substances, is efficiently removed before coming out of the tap as drinking water. No extra purification measures are required for glyphosate, and a ban will thus not lead to any changes in the purification methods and costs. A targeted approach aimed at stimulating the safe use of glyphosate is instead advised, as an example, the DOB method (Sustainable Weed Management) has in the period between 2004-2010 reduced glyphosate emissions by around 30%.

Are alternatives much better?

Possible alternatives for weed control have not been adequately tested in terms of user safety. Consumers will, for example, readily resort to salt or cleaning vinegar, without realising the significant environmental risks attached to these products. Professional users will have to use alternatives like brushing, burning or hot water, which will, along with other negative effects, lead to higher emissions of particulates and CO2. What’s more, municipalities in anticipation of the prospective ban, have stopped using chemical herbicides and face disappointing results. These include complaints by citizens about weed nuisance and cost increases by a factor of 2-3 times, as many local media wrote about in the past half year.

Conclusion:

The proposed Draft Decree has no sound scientific or legal basis, and will ultimately have a far-reaching negative impact for both society and the environment. The purpose should be to protect public health and to improve water quality. Monsanto understands the government’s objectives, but believes that the measures are disproportionate and will not achieve the desired result. While it is understandable that emotions play a role in public health and environment matters, it is vital that all relevant facts are taken into account when taking a decision with such a far-reaching impact.

Dutch version:

Monsanto luidt de noodklok over glyfosaatdebat

Amsterdam, 27 november 2015 – Afgelopen dinsdag vond in de Tweede Kamer een debat plaats over het voorgestelde gebruiksverbod op gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Glyfosaat, de werkzame stof in onkruidbestrijdingsmiddelen zoals Roundup van Monsanto, valt onder dit voorgestelde verbod. Tijdens het debat waren er een aantal partijen die grote vraagtekens hebben bij het voorstel. Die twijfels variëren van het gebrek aan wetenschappelijk bewijs, tot de juridische fundering waarop het Ontwerpbesluit is gebaseerd. Aankomende dinsdag stemt de Tweede Kamer over deze moties en komt er meer duidelijkheid over welke kant het mogelijke verbod op gaat. Monsanto roept op om alle feiten mee te nemen in deze discussie.

Geen gevaar voor volksgezondheid

Alle gewasbeschermingsmiddelen die zijn goedgekeurd door het Ctgb zijn getest op veiligheid voor mens, dier en milieu. Daarnaast voldoet glyfosaat aan alle EU-eisen, recent bevestigde EFSA (European Food Safety Authority) dat de onderzoeken  de gebruiksveiligheid van glyfosaat opnieuw bewijzen. Bovendien stelt EFSA dat het hoogstonwaarschijnlijk is dat glyfosaat kankerverwekkend is.

Nederlandse drinkwaterkwaliteit wordt niet bedreigd

Glyfosaatmiddelen zijn in Nederland belangrijk voor gewasbescherming en worden op grote schaal gebruikt. Het is dan ook onvermijdelijk dat sporen kunnen worden terug gevonden in het oppervlaktewater. Dit levert echter geen gevaar voor de drinkwaterveiligheid, aangezien glyfosaat net als tal van andere stoffen, efficiënt wordt gezuiverd voordat het uit de kraan komt als drinkwater. Voor zover bekend is er geen extra zuivering nodig voor glyfosaat en zal een verbod op glyfosaat er dus niet voor zorgen dat de zuiveringsmethoden en kosten aangepast kunnen worden. Een gerichte aanpak die veilig gebruik van glyfosaat stimuleert is beter. De DOB-methode (Duurzaam Onkruid Beheer) heeft de emissie van glyfosaat in de periode 2004-2010 met circa 30% teruggedrongen.

Zijn alternatieven zoveel beter?

Eventuele alternatieven voor onkruidbestrijding zijn niet voldoende op gebruiksveiligheid onderzocht. Particulieren zullen naar bijvoorbeeld zout of schoonmaakazijn grijpen, niet wetende dat dit grote risico’s voor het milieu met zich mee kan brengen. Professionele gebruikers moeten overstappen op alternatieven zoals borstelen, branden of heet water, wat onder andere een hogere uitstoot van fijnstof en CO2 tot gevolg kan hebben. Daarnaast worden gemeenten die vooruitlopend op het verbod zijn gestopt met chemische onkruidbestrijding geconfronteerd met teleurstellende resultaten, klachten van burgers over de hoeveelheid onkruid en een kostenstijging van factor 2-3, zoals meerdere lokale media schreven.

Samenvattend

Het voorgestelde Ontwerpbesluit is niet wetenschappelijk gefundeerd noch beargumenteerd en kan uiteindelijk tot vergaande gevolgen leiden voor maatschappij en milieu. Het verklaarde doel is bescherming van de volksgezondheid en het verbeteren van de waterkwaliteit. Monsanto begrijpt deze doelstellingen van de overheid, maar is van mening dat de maatregelen disproportioneel zijn en uiteindelijk niet het gewenste resultaat zullen bereiken. Uiteraard spelen emoties mee als het om volksgezondheid en milieu gaat. Maar aan het maken van een ingrijpende beslissing dienen alle afgewogen feiten ten grondslag te liggen.

 

JOIN THE DISCUSSION

Your email address will not be published. Required fields are marked *