Reality-Check
February 25, 2015
Monsanto reacts to Zembla’s “GEN-tech lobby” (EN/NL)

Monsanto appreciates the media in their important role of informing the public and stakeholders on food and agricultural issues. We all need good food. And thus, food is a subject that has a broad general interest.

By repeating misinformation, Zembla Internationaal’s rebroadcast of the French program ‘De GEN-tech lobby’ via NPO2 tonight denies the Dutch public the balanced view they deserve on the issues it raises.

As one of the world’s leading producers of vegetable seeds, we believe in an open and balanced dialogue on complex issues such as genetic modification, intellectual property and the use of pesticides. We routinely invest time to help journalists better understand what we do, including significant investments in agricultural innovation to help feed a growing global population.

Unfortunately, the French film that Zembla has chosen to retransmit demonstrates no desire to understand or convey factual information, but rather presents a slanted version of reality that says more about the power of environmental campaigners to lobby journalists than it does about the power of Monsanto. (We already reacted to that program publicly when it was first aired last September: In French; In English.)

For example, in its online promotion of the program, Zembla suggests that Monsanto is trying to further expand the sale of genetically modified seeds in Europe. This is simply not the case, as anyone who bothered to check our public statements on this matter can see.

91_Catalog_Sm_RGBMonsanto’s business in Europe focuses on traditional (e.g. non-GM) seeds. We only sell one sort of GM seed in Europe, almost entirely in Spain, and it accounts for less than half a percent of our sales in Europe. We do participate in public discussions of biotechnology because of our interest in seeing it develop in other parts of the world, but we effectively stopped investing in new GM seeds in Europe years ago. So Zembla’s program is based on information that is dated at best, and misleading in the extreme.

We’ve highlighted a few further examples of flaws in Zembla’s program below.

We invite all Dutch media to share their knowledge and thoughts with us, listen to our views and to those of many others in our sector and then report on the basis of balanced, objective information.

Contact us via our blog, or by writing to us directly at media.europe@monsanto.com.

————

Below are some examples of why we believe the original French program is unbalanced and public statements on our business in Europe and focus on non-GM seeds.  

On the unbalanced content

For example on livestock feed safety, the film quotes one Danish farmer, but ignores scientific studies like this independent, peer reviewed and published study covering 100 Billion animals over many years.  http://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=11038

If individuals have experienced injuries this is indeed a very difficult time for the individuals concerned, their friends and their families.  However, this is not to say that Monsanto’s products are the cause and it would be inaccurate to make this assertion. There is no demonstrated link between the injuries described in the film and Monsanto’s products.  In Europe and elsewhere the active ingredient of Monsanto’s Roundup herbicide, glyphosate, is undergoing a routine, independent and comprehensive 10 years safety review which considers any new science which may have arisen since the last safety assessment.  As part of this detailed review the German government authorities have expressly concluded that glyphosate “has limited toxicity for man, animals and the environment; is not neurotoxic, carcinogenic or mutagenic; is not toxic to reproduction or development, does not have endocrine disrupting properties; is not bio-accumulative or persistent and has minimal toxicity for bees.“ http://www.glyphosate.eu/industry-task-force-welcomes-important-step-eu-review-glyphosate

“Re-evaluation of glyphosate enters the next phase.” (Press release of the German Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (BVL); 6th January 2014; in German only)

The film focuses on the publications of the controversial French scientist Gilles-Eric Seralini.  However this work has been analyzed and categorically dismissed by almost all balanced and impartial scientists, including The European Food Safety Authority:  http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/121128.htm 

Seralini’s paper was withdrawn from the journal that first published it due to the tremendous criticism of this study from his peers. A journal in which the article was later republished is a pay-for-play journal that is not taken seriously in the scientific community.   

On Monsanto’s business plans in Europe

From The Financial Times 2009

He [Monsanto CEO] says the bans are “unfortunate” but Monsanto’s growth forecasts assume no expansion whatsoever of its genetically modified seed business in Europe. “From a business-planning point of view, as we build our future projections, we’re not holding our breath or waiting for Europe. You could build a plan and say: ‘If only Europe…’, but I don’t think that’s the way you run a business. We say: ‘Europe’s going to make up its own mind in its own time.’”

Withdrawal of applications for cultivation of new GM products in Europe, 2013

Confirmation we have no plans to introduce new GM products anytime soon, 2015:

“Despite a recent EU policy shift that some anti-GMO activists said might usher in GMO crops, Gonçalves said Monsanto did not plan to try to reintroduce biotech products in the bloc” anytime soon.

—-

De Monsanto dialogen  – een reactie op Zembla’s “GEN-tech lobby”

 

Monsanto onderkent het belang van de rol die de media hebben om het publiek en belanghebbenden te informeren over voedsel- en agrarische kwesties. We hebben allemaal goed voedsel nodig en daarom is het een onderwerp dat breed belangstelling geniet.

De Franse film ‘De GEN-tech lobby’ die Zembla Internationaal vanavond via NPO2 heruitzendt geeft de Nederlandse kijkers niet de evenwichtige informatie die ze nodig hebben om een oordeel te vormen over de kwesties die aan de orde worden gesteld.

Als een van ‘s werelds grootste producenten van gewaszaden geloven we in een open en eerlijke dialoog over complexe zaken als genetische modificatie, intellectueel eigendom en het gebruik van pesticiden. We investeren continue in tijd en moeite om journalisten te helpen meer inzicht te krijgen in wat we doen, en daaronder vallen ook belangrijke investeringen in landbouwkundige innovatie om bij te dragen aan het voeden van een groeiende wereldbevolking.

Helaas spreekt uit de Franse film die Zembla nu opnieuw uitzendt niet de wens om feitelijke informatie begrijpelijk te maken of over te dragen. De originele film schetst eerder een vertekend beeld van de werkelijkheid, wat meer zegt over de macht van campagnevoerende milieuactivisten  en de belangengroeperingen achter biologisch voedsel die in hun lobby journalisten mee willen krijgen dan over de macht van Monsanto.

Zo suggereert Zembla in zijn online promotie van het programma dat Monsanto probeert de verkoop van genetisch gemodificeerde zaden in Europa te vergroten. Dit is eenvoudigweg niet waar, zoals iedereen die de moeite neemt onze publieke verklaringen over deze zaken te raadplegen kan zien.

De activiteiten van Monsanto in Europa zijn gericht op traditionele (dus niet-GM) zaden. We verkopen maar één soort GM-zaad in Europa, vrijwel uitsluitend in Spanje, en die omzet vertegenwoordigt nog geen half procent  van onze Europese verkopen. We nemen deel aan openbare debatten over biotechnologie omdat we die technologie graag in andere delen van de wereld zouden inzetten, maar we zijn al jaren geleden gestopt met investeringen in nieuwe GM-zaden in Europa. Dit programma van Zembla is daarom in het beste geval gebaseerd op achterhaalde informatie en in hoge mate misleidend.

We geven hieronder meer voorbeelden van ernstige tekortkomingen in de uitzending van Zembla.

We nodigen nog eens  alle Nederlandse media uit om hun kennis en gedachten met ons te delen, te luisteren naar onze opvattingen en naar die van vele andere partijen in onze sector, en dan verslag te doen op basis van evenwichtige, objectieve informatie.

U kunt contact met ons opnemen via onze blog, of door direct te schrijven aan media.europe@monsanto.com.

 

Hieronder staan enkele voorbeelden die aangeven waarom we vinden dat de originele Franse film onevenwichtig is, plus publieke (management)verklaringen over onze Europese activiteiten en focus op niet-GM zaden.  

Over de onevenwichtige inhoud

Over de veiligheid van veevoer laat de film één Deense boer aan het woord, daarbij voorbijgaand aan wetenschappelijke studies, zoals deze onafhankelijke , collegiaal getoetste en gepubliceerde meerjarige studie onder 100 miljard dieren.  http://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=11038

Als mensen letsel hebben opgelopen, dan is dat zonder meer heel vervelend voor die mensen en hun vrienden en familie. Dat wil echter niet zeggen dat de producten van Monsanto de oorzaak zijn, en het zou onzorgvuldig zijn om dat wel te beweren. Er is geen aangetoond verband tussen de problemen die in de film worden beschreven en de producten van Monsanto.  In Europa en elders wordt de werkzame stof van Monsanto’s herbicide Roundup, glyfosaat, onderworpen aan een gepland, onafhankelijk en uitgebreid 10-jarig veiligheidsonderzoek, dat ook nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten uit de voorbije tien jaar betrekt.  In het kader van dit gedetailleerde onderzoek hebben de Duitse overheidsinstanties nadrukkelijk geconcludeerd dat glyfosaat “beperkt toxisch is voor mensen, dieren en het milieu; niet neurotoxisch, carcinogeen of mutageen is; niet toxisch is voor voortplanting of ontwikkeling, geen hormoonontregelende eigenschappen heeft; niet bioaccumulerend of persistent is, en minimaal toxisch is voor bijen.“ http://www.glyphosate.eu/industry-task-force-welcomes-important-step-eu-review-glyphosate

De film concentreert zich op publicaties van de controversiële Franse wetenschapper Gilles-Eric Seralini.  Zijn werk is na analyse echter categorisch afgewezen door vrijwel alle serieuze en onpartijdige wetenschappers, inclusief de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid:  http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/121128.htm 

Seralini’s artikel is teruggetrokken door het tijdschrift dat het destijds publiceerde na de golf van kritiek op het onderzoek door collega-wetenschappers. Het tijdschrift dat het artikel later opnieuw publiceerde is een medium dat artikelen tegen betaling plaatst en wordt in de wetenschappelijke wereld niet serieus genomen.   

Over de plannen van Monsanto in Europa

Uit de Financial Times 2009

http://www.ft.com/cms/s/0/e8d71de2-576c-11de-8c47-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz3SZoAtb2u

Hij [Monsanto CEO] zegt dat de verboden “ongelukkig” zijn, maar Monsanto’s groeiprognoses duiden niet op een uitbreiding van haar Europese activiteiten inzake genetisch gemodificeerde zaden. “Vanuit een zakelijk planningsperspectief houden we bij het ontwikkelen van onze doelen en prognoses onze adem niet in, en wachten we niet op wat Europa doet. Je kunt natuurlijk een plan maken en zeggen ‘als Europa nu eens…’, maar  ik denk niet dat je daar bedrijfsbeleid op kunt maken. We zeggen: ‘Europa neemt zijn eigen besluit, als het daar aan toe is.’”

Terugtrekking van GM-toepassingen voor de teelt van nieuwe producten in Europa, 2013

http://www.reuters.com/article/2013/07/17/us-eu-monsanto-gmos-idUSBRE96G16R20130717

Bevestiging dat we geen plannen hebben om de komende tijd nieuwe GM-producten op de markt te brengen, 2015

http://uk.reuters.com/article/2015/01/22/uk-monsanto-europe-idUKKBN0KV23Z20150122

“Ondanks een recente verandering in EU-beleid die volgens sommige anti-GMO-activisten zou kunnen leiden tot introductie van GMO-gewassen, verklaarde Gonçalves dat Monsanto niet van plan was de komende tijd biotech-producten in het handelsblok te herintroduceren.

 

JOIN THE DISCUSSION

Your email address will not be published. Required fields are marked *